Academy Module 9 in Vietnamese on "ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA"

Date:
6th Jun 2009

Quản lý rủi rothảm họa (DRM) là một lĩnh vực có được những lợi ích to lớn từ các công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs). Học phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về DRM, những nhu cầu về thông tin và truyền thông cũng như các ứng dụng của ICTs trong các hoạt động của ICTs.