Academy Module 8 in Vietnamese on "CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN CNTT&TT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN"

Date:
6th Jun 2009

CNTT&TT ngày càng trở nên phổ biến, do đó, Chính phủ các nước trên thế giới tiến hành các dự án và kế hoạch về Chính phủ điện tử để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ tới người dân thông qua việc ứng dụng CNTT&TT. Ở nhiều quốc gia, năng lực cả về tài chính và công nghệ của Chính phủ còn hạn chế. Điều này làm giảm khả năng và hiệu quả của Chính phủ trong việc ứng dụng CNTT&TT để cung cấp các dịch vụ đến người dân. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước có thể tiếp cận với nhiều phương thức hiệu quả và ý nghĩa trong việc đầu tư và nâng cao trình độ chuyên môn để có để cung cấp các dịch vụ công ở mức độ cao nhất với chi phí hợp lý. Học phần này thảo luận về các cách thức huy động vốn đầu tư khác nhau cho các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển và các dự án Chính phủ điện tử. Sự hợp tác công – tư (public-private partnership) được xem như một cách huy động vốn có hiệu quả cho các sáng kiến và các dự án cung cấp dịch vụ dựa trên CNTT&TT và các dự án Chính phủ điện tử ở các nước đang phát triển.