Academy Module 7 in Mongolian on "Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн төслийн удирдлагын онол, практикийн асуудлууд"

Date:
3rd Jun 2009

Энэ модуль МХХТ-ийн хөгжлийн төсөлтэй холбогдох төслийн удирдлагын үндсэн үзэл баримтлалын талаар таницуулна. МХХТ-ийн үйлчилгээний удирдлага, хөгжлийг хэрэгжүүлэгч практик ажилтнуудад нийтлэг ашиглагдах төслийн удирдлага арга, үйл явцыг энэ нь багтаасан юм. Зарим нөхцөл байдлын судалгаа, практик арга хэрэгсэл, загваруудыг энэ модуль агуулсан бөгөөд МХХТ-ийн төслийг удирдах, төлөвлөхөд гардаг онцлог зүйлүүдийг тусгайлан авч үзэж тусгасан болно.