Мэдээллийн эринд мэдээлэл нь хамгаалагдах ёстой хөрөнгө бөгөөд бодлого боловсруулагчид мэдээллийн аюулгүй байдал гэж юу болох мэдээллийг задлах,  мэдээлэлд халдахын эсрэг арга хэмжээг хэрхэн авах талаар мэддэг байх шаардлагатай. Энэхүү модуль нь мэдээллийн аюулгүй байдлын хэрэгцээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлууд, хандлага болон мэдээллийн аюулгүй байдлын стратегийг боловсруулах үйл явцын талаар товч ойлголтыг өгнө.