Уламжлалт засаглалын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх үүднээс МХХТ-ийг хэрэглэснээр ЭЗГ-ийг шууд тодорхойлоно. Өөрөөр хэлбэл ЭЗГ гэдэг нь “Засгийн газар үйл ажиллагааныхаа үр ашиг, бүтээмж болон иргэдэд хүргэж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор тоон технологийг ашиглах үйл явц юм” гэж тодорхойлсон.