Academy Module 2 in Vietnamese on "CNTT-TT CHO PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH VÀ QUẢN TRỊ"

Date:
6th Jun 2009

Học phần này tập trung vào vấn đề xây dựng chính sách và quản trị CNTT-TT cho phát triển. Nó thảo luận các vấn đề cốt yếu của chính sách và quản trị CNTT-TT cho phát triển, và đưa ra cách thức cho các chính phủ để họ có thể đánh giá tiến trình của mình và so sánh với các nước khác.