Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững. Đối phó với tác động của biến đổi khí hậu có nghĩa là hoặc giảm đáng kể hoặc loại bỏ tác động tiêu cực của nó đối với con người và môi trường tự nhiên, điều này được gọi là giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Các nguyên tắc phát triển bền vững là một hướng dẫn quan trọng để đảm bảo việc sử dụng CNTT&TT để giảm đi biến đổi khí hậu được thực hiện theo cách không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai.