МХХТ болон МХЗ-уудын хоорондын уялдаа холбоо нь зарим тохиолдолд тодорхой, харин зарим уедээ ээдрээтэй мэт харагдана. Гэхдээ бодит байдал дээр энэхуу уялдаа холбоо байдаг бегеед уунийг заримдаа сайжруулах, тайлбарлах шаардлага урган гарч ирдэг. Энэхуу модуль нь Ази, Номхон далайн бус нутаг дахь гол салбаруудын хегжлийн уйл явцад МХХТ-ийг хэрэглэсэн кейс судалгаануудаар дамжуулан уншигчдад энэхуу уялдаа холбооны олон терел цар хурээний талаар судлах боломжийг олгох юм. Модуль нь мен хегжлийн зорилтуудыг биелуулэхийн тулд МХХТ-ийг ашиглахтай холбоотой гол асуудлууд болон шийдвэрийн гол цэгууд буюу бодлогоос хэрэгжилт хуртэл тодотгон авч узэх юм. Үуний зорилго нь МХХТ нь хэрхэн нийгэм, эдийн засгийн хегжлийн уйл явцад хэрэглэгдэх талаар гунзгийруулсэн ойлголт егех, бодлого боловсруулагчид болон хетелберийн удирдлагуудыг олон терлийн нийгмийн салбаруудад МХХТ-д суурилсан, МХХТ-ийн дэмжлэгтэй хегжлийн уйл ажиллагааны бутцийн талаар мэдлэг олгох явдал билээ.