2009

Academy Module 10 in Vietnamese on "CNTT&TT, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH"

Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững. Đối phó với tác động của biến đổi khí hậu có nghĩa là hoặc giảm đáng kể hoặc loại bỏ tác động tiêu cực của nó đối với con người và môi trường tự nhiên, điều này được gọi là giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Academy Module 9 in Vietnamese on "ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA"

Quản lý rủi rothảm họa (DRM) là một lĩnh vực có được những lợi ích to lớn từ các công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs). Học phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về DRM, những nhu cầu về thông tin và truyền thông cũng như các ứng dụng của ICTs trong các hoạt động của ICTs.

Academy Module 8 in Vietnamese on "CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN CNTT&TT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN"

CNTT&TT ngày càng trở nên phổ biến, do đó, Chính phủ các nước trên thế giới tiến hành các dự án và kế hoạch về Chính phủ điện tử để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ tới người dân thông qua việc ứng dụng CNTT&TT. Ở nhiều quốc gia, năng lực cả về tài chính và công nghệ của Chính phủ còn hạn chế. Điều này làm giảm khả năng và hiệu quả của Chính phủ trong việc ứng dụng CNTT&TT để cung cấp các dịch vụ đến người dân.

Academy Module 7 in Vietnamese on "LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG"

Phần này giới thiệu về những khái niệm quản lý dự án cơ bản liên quan đến dự án CNTT&TT phục vụ phát triển bao gồm phương pháp, quy trình và thực hiện quản lý dự án thường được sử dụng cho những học viên phát triển và quản lý dịch vụ CNTT&TT. Một số ví dụ thực tiễn, công cụ thực hành và các mẫu biểu được cung cấp, và những thách thức điển hình trong việc lập kế hoạch và quản lý các dự án CNTT&TT sẽ được nhấn mạnh.

Academy Module 6 in Vietnamese on "AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN VÀ MẠNG LƯỚ"

Trong thời đại thông tin, tin tức là một tài sản được bảo vệ và những nhà hoạch định chính sách cần nắm được bảo mật thông tin là gì và làm thế nào để chống lại các xâm phạm và rỏ rỉ thông tin. Phần này giới thiệu tổng quan về nhu cầu bảo mật thông tin, xu hướng và các vấn đề bảo mật thông tin, cũng như quá trình xây dựng chiến lược bảo mật thông tin.

Academy Module 5 in Vietnamese on "QUẢN LÝ INTERNET"

Internet đã tạo ra hàng loạt thách thức đối với các chính sách công và sự ổn định trong vấn đề phát triển con người, cả trên toàn cầu lẫn ở phạm vi quốc gia. Do đó, cần phải có những bước tiến trong các chính sách và thủ tục quốc tế về việc quản lý vấn đề sử dụng Internet. Tuy nhiên, mặc dù khu vực Châu Á Thái Bình Dương có lượng ngưởi sử dụng Internet nhiều nhất, nhưng khu vực này lại có rất ít chính sách liên quan đến vấn đề phát triển Internet. Có rất nhiều vấn đề và thách thức riêng liên quan đến quản lý Internet trong bối cảnh của khu vực.

Academy Module 4 in Vietnamese on "Xu hướng công nghệ thông tin và truyền thông cho lãnh đạo cơ quan nhà nước"

Trong mấy thập kỷ qua, việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin đã tác động một cách toàn diện vào phương thức chúng ta sống, làm việc và giải trí. Thị trường và các mô hình kinh doanh mới nổi lên để hỗ trợ tiếp nhận, dự trữ, xử lý, phân tích và công bố thông tin, và điều này đang tiếp tục mở ra và thay đổi ở mức độ nhanh chóng.

Academy Module 3 in Vietnamese on "ỨNG DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ"

Học phần này đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về chính phủ điện tử, bao gồm các thành phần chính và khái niệm chung, các quy tắc và các ứng dụng. Phần này sẽ thảo luận lý do hệ thống chính phủ điện tử được xây dựng thông qua việc cung cấp các nghiên cứu chi tiết về hệ thống mẫu và nhận biết về thiết kế mạng

Academy Module 2 in Vietnamese on "CNTT-TT CHO PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH VÀ QUẢN TRỊ"

Học phần này tập trung vào vấn đề xây dựng chính sách và quản trị CNTT-TT cho phát triển. Nó thảo luận các vấn đề cốt yếu của chính sách và quản trị CNTT-TT cho phát triển, và đưa ra cách thức cho các chính phủ để họ có thể đánh giá tiến trình của mình và so sánh với các nước khác.

Academy Module 1 in Vietnamese on "MỐI LIÊN HỆ GIỮA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN Ý NGHĨA"

Môđun này mời bạn đọc khám phá những quy mô khác nhau của các mối liên hệ thông qua nghiên cứu các trường hợp ứng dụng của Công nghệ thông tin truyền thông trong các ngành phát triển chủ chốt tại các nước Châu Á Thái Bình Dương. Môđun này cũng nêu bật các vấn đề chủ chốt và các điểm quyết định, từ chính sách đến thực hiện, trong việc sử dụng các ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.