APCICT Publications

Academy Module 5 in Vietnamese on "QUẢN LÝ INTERNET"

6th Jun 2009

Internet đã tạo ra hàng loạt thách thức đối với các chính sách công và sự ổn định trong vấn đề phát triển con người, cả trên toàn cầu lẫn ở phạm vi quốc gia. Do đó, cần phải có những bước tiến trong các chính sách và thủ tục quốc tế về việc quản lý vấn đề sử dụng Internet. Tuy nhiên, mặc dù khu vực Châu Á Thái Bình Dương có lượng ngưởi sử dụng Internet nhiều nhất, nhưng khu vực này lại có rất ít chính sách liên quan đến vấn đề phát triển Internet. Có rất nhiều vấn đề và thách thức riêng liên quan đến quản lý Internet trong bối cảnh của khu vực.

Academy Module 4 in Vietnamese on "Xu hướng công nghệ thông tin và truyền thông cho lãnh đạo cơ quan nhà nước"

6th Jun 2009

Trong mấy thập kỷ qua, việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin đã tác động một cách toàn diện vào phương thức chúng ta sống, làm việc và giải trí. Thị trường và các mô hình kinh doanh mới nổi lên để hỗ trợ tiếp nhận, dự trữ, xử lý, phân tích và công bố thông tin, và điều này đang tiếp tục mở ra và thay đổi ở mức độ nhanh chóng.

Academy Module 3 in Vietnamese on "ỨNG DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ"

6th Jun 2009

Học phần này đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về chính phủ điện tử, bao gồm các thành phần chính và khái niệm chung, các quy tắc và các ứng dụng. Phần này sẽ thảo luận lý do hệ thống chính phủ điện tử được xây dựng thông qua việc cung cấp các nghiên cứu chi tiết về hệ thống mẫu và nhận biết về thiết kế mạng

Academy Module 2 in Vietnamese on "CNTT-TT CHO PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH VÀ QUẢN TRỊ"

6th Jun 2009

Học phần này tập trung vào vấn đề xây dựng chính sách và quản trị CNTT-TT cho phát triển. Nó thảo luận các vấn đề cốt yếu của chính sách và quản trị CNTT-TT cho phát triển, và đưa ra cách thức cho các chính phủ để họ có thể đánh giá tiến trình của mình và so sánh với các nước khác.

Academy Module 1 in Vietnamese on "MỐI LIÊN HỆ GIỮA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN Ý NGHĨA"

6th Jun 2009

Môđun này mời bạn đọc khám phá những quy mô khác nhau của các mối liên hệ thông qua nghiên cứu các trường hợp ứng dụng của Công nghệ thông tin truyền thông trong các ngành phát triển chủ chốt tại các nước Châu Á Thái Bình Dương. Môđun này cũng nêu bật các vấn đề chủ chốt và các điểm quyết định, từ chính sách đến thực hiện, trong việc sử dụng các ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

Academy Module 10 in Russian on "ИКТ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И «ЗЕЛЕНЫЙ» РОСТ"

5th Jun 2009

Данный модуль посвящен роли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в повышении способностей и возможностей людей по отношению к последствиям изменения климата и содействию устойчивому развитию. Работа с последствиями изменения климата означает значительное снижение или устранение его негативного воздействия на людей и окружающую среду – данный процесс получил название смягчения последствий изменения климата.

Academy Module 9 in Russian on "ИКТ для управления рисками бедствий"

5th Jun 2009

Управление риском бедствий представляет собой область, которая может извлечь серьезные преимущества от применения информационно-коммуникационных технологий. В модуле содержится обзор управления риском бедствий, его информационные и коммуникационные потребности, а также применение ИКТ в данной деятельности.

Academy Module 8 in Russian on "Варианты финансирования ИКТ в целях развития"

5th Jun 2009

Поскольку распространение ИКТ растет, правительства по всему миру развертывают планы и проекты электронного правительства для улучшения предоставления услуг населению посредством ИКТ. Во многих ведомствах финансовые и технические средства, доступные правительству, ограничены. Это ограничивает способность правительства предоставлять преимущества электронного правительства для каждого гражданина.

Academy Module 7 in Russian on "Управление проектами в области ИКТ в теории и на практике"

5th Jun 2009

Данный модуль предоставляет введение в основные понятия по управлению проектами, которые относятся к проектам внедрения ИКТР. В нем представлены методы, процессы и дисциплины по управлению проектом, практически используемые для внедрения и управления ИКТ-службами. Предлагаются реальные примеры использования, практические инструменты и шаблоны, при этом выделены уникальные примеры по планированию и управлению ИКТ-проектами.

Academy Module 6 in Russian on "Обеспечение информационно-сетевой безопасности и неприкосновенности частной жизни"

5th Jun 2009

В информационный век информация является активом, который должен быть защищен, и людям, определяющим политику, надо знать, что означает информационная безопасность и какие действия предпринимать против утечки и нарушения законов об информации. Данный модуль дает общее представление о необходимости информационной безопасности, ее проблемах и направлениях, и процессе формулирования стратегии по информационной безопасности.