APCICT Publications

Academy Module on "Options for Funding ICT for Development"

1st Feb 2011

As the diffusion of ICTs increases, governments around the world are rolling out e-government plans and projects to enhance service delivery to the public through the use of ICTs. In many jurisdictions, both the financial and technical means available to government are limited. This constrains the ability of governments to deliver the benefits of e-government to everyone. However, there are significant pools of funds and expertise that the public sector can tap to deliver its obligations to deliver the highest level of public service at a reasonable cost.

Directory of ICT for Development Training Institutions in the Asia-Pacific and Everyday ICT Terms for Policymakers and Government Officers

1st Jan 2011

The publications are designed to help enhance understanding of everyday ICT terminology and to serve as a reference for those looking to identify institutions providing ICT for development (ICTD) training in the Asia-Pacific.

Primer Series 1 "An Introduction to ICT for Development"

1st Jan 2011

Primer 1 is designed to provide background information that students in undergraduate and graduate programmes can use as a starting point in the exploration of the various dimensions of the linkages through case studies of ICT applications in key sectors of development in Asia-Pacific countries.

ICTD Case Study 2 "ICT for Disaster Risk Reduction"

1st May 2010

The second issue of the Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development’s (APCICT) ICTD Case Study Series, ICT for Disaster Risk Reduction, discusses the ways in which ICT has positively impacted the various phases of disaster management. Noting the use of ICT during and in the immediate aftermath of disasters like the Indian Ocean Tsunami, and most recently the Haiti Earthquake, the case studies examine the important role ICTs play in disaster preparedness, response and mitigation.

ICTD Case Study 1 "ICT Human Capacity Building for Development"

2nd Jan 2010

The first issue of the Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development’s (APCICT) ICTD Case Study Series, ICT Human Capacity Building for Development discusses the experiences of ICTD practitioners who have partnered with APCICT to roll-out the “Academy of ICT Essentials for Government Leaders” (Academy). The Academy, APCICT’s flagship programme, is designed to equip government officials and policymakers with the necessary skills and knowledge to leverage ICT solutions for socio-economic development.

Academy Module 10 in Vietnamese on "CNTT&TT, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH"

6th Jun 2009

Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững. Đối phó với tác động của biến đổi khí hậu có nghĩa là hoặc giảm đáng kể hoặc loại bỏ tác động tiêu cực của nó đối với con người và môi trường tự nhiên, điều này được gọi là giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Academy Module 8 in Vietnamese on "CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN CNTT&TT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN"

6th Jun 2009

CNTT&TT ngày càng trở nên phổ biến, do đó, Chính phủ các nước trên thế giới tiến hành các dự án và kế hoạch về Chính phủ điện tử để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ tới người dân thông qua việc ứng dụng CNTT&TT. Ở nhiều quốc gia, năng lực cả về tài chính và công nghệ của Chính phủ còn hạn chế. Điều này làm giảm khả năng và hiệu quả của Chính phủ trong việc ứng dụng CNTT&TT để cung cấp các dịch vụ đến người dân.

Academy Module 7 in Vietnamese on "LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG"

6th Jun 2009

Phần này giới thiệu về những khái niệm quản lý dự án cơ bản liên quan đến dự án CNTT&TT phục vụ phát triển bao gồm phương pháp, quy trình và thực hiện quản lý dự án thường được sử dụng cho những học viên phát triển và quản lý dịch vụ CNTT&TT. Một số ví dụ thực tiễn, công cụ thực hành và các mẫu biểu được cung cấp, và những thách thức điển hình trong việc lập kế hoạch và quản lý các dự án CNTT&TT sẽ được nhấn mạnh.

Academy Module 6 in Vietnamese on "AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN VÀ MẠNG LƯỚ"

6th Jun 2009

Trong thời đại thông tin, tin tức là một tài sản được bảo vệ và những nhà hoạch định chính sách cần nắm được bảo mật thông tin là gì và làm thế nào để chống lại các xâm phạm và rỏ rỉ thông tin. Phần này giới thiệu tổng quan về nhu cầu bảo mật thông tin, xu hướng và các vấn đề bảo mật thông tin, cũng như quá trình xây dựng chiến lược bảo mật thông tin.

Academy Module 9 in Vietnamese on "ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA"

6th Jun 2009

Quản lý rủi rothảm họa (DRM) là một lĩnh vực có được những lợi ích to lớn từ các công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs). Học phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về DRM, những nhu cầu về thông tin và truyền thông cũng như các ứng dụng của ICTs trong các hoạt động của ICTs.