Personal tools
You are here: Home Academy Academy Modules Vietnamese Version HỌC PHẦN 11 - TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN
Document Actions

HỌC PHẦN 11 - TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN

Học phần này giới thiệu các khái niệm về truyền thông xã hội và các ứng dụng khác nhau phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng dẫn việc xây dựng các chính sách phát triển truyền thông xã hội. Ngoài ra, trong học phần còn có các nội dung hướng dẫn về “Truyền thông xã hội cho Chính phủ” nhằm cung cấp kinh nghiệm thực tiễn “các bước” để triển khai và quản lý các công cụ và công nghệ truyền thông xã hội.

Module 11_Vietnamese.pdf — PDF document, 1137Kb

Document Actions