Personal tools
You are here: Home Academy Academy Modules Vietnamese Version HỌC PHẦN 9 - ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA
Document Actions

HỌC PHẦN 9 - ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA

Quản lý rủi rothảm họa (DRM) là một lĩnh vực có được những lợi ích to lớn từ các công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs). Học phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về DRM, những nhu cầu về thông tin và truyền thông cũng như các ứng dụng của ICTs trong các hoạt động của ICTs. Mục tiêu của học phần Học phần nhằm đạt được các mục tiêu: 1. Cung cấp nét tổng quan về DRM; 2. Trình bày cách tiếp cận về việc xác định các nhu cầu thông tin trong DRM, và sau đó khớp các nhu cầu với các dịch vụ ICT; 3. Mô tả và cung cấp ví dụ về các ứng dụng ICT hiện có cho DRM; và 4. Nâng cao việc nghiên cứu chính sách (các lợi ích và rào cản) đối với triển khai các dịch vụ ICT trong DRM.

Module 09_Vietnamese_July_04.pdf — PDF document, 3521Kb

Document Actions